Shenzhen Torelegant Technology Co., Ltd.
TEL/Wechat:+86 17827539760

〓 断电、断网对矿机有什么影响 〓

断电、断网对矿机有什么影响
 1、断电

    矿机如果没有必要是不用断电的,如果非要断电的话,一天可以断电两次.
       另外在环境湿度高时请尽量不要关机,会容易造成矿机受潮短路损坏
       
 2、断网

    矿机在工作时断网会引起矿机自动停机保护,个别机器会因局域网正常连接导致矿机全功率运行,
       因此当断网时间超过15分钟或断网后需要将矿机断电
           
电压不稳、网络不稳定对矿机有什么影响


 1、电压不稳  

    官网电源的输出功率在1000W以上时,电压**在210至230之间,电压不稳定容易造成电源输出不够导致矿机算力不足

     或烧坏电源和矿机,因此需要电源输入电压稳定.
             
 2、网络不稳定

    网络不稳定会影响矿机连接矿池提交算力,容易造成收益受损,严重时和断网的后果一样。